Purchase This Book
This is an external link.

Imela Igobel’esandleni: Idrama, Imibongo & Amabali Amafutshane

Published By - Uj Press

Book Description


Lo mdlalo ubuhlungu kangaka wenzeka kwenye yemizi yakwaNyawuza eXhorha kwilali yaseThungwana.”Imela igobel’esandleni” La ngamazwi aphume kwinkosikazi uNolwando ezibona ilahlekelwa ngumntwana nempilo yayo ngenxa yomona.

UZungula waswelekwa ngumfazi wakhe enomntwana ominyaka mihlanu kuphela ogama linguYanga, waza wazeka umfazi wesibini uNolwando. UNolwando wafumana abantwana abathathu uLisa, uSiseko kunye nenkwenkwe enguLoyiso.

Uthe esabukele oonyana bakhe uZungula waqutyulwa yingulo emfutshane, yamthumela kwelemimoya. Intlalo ayizange ibentle kwaphela kuYanga akuba ebhubhile uyise kangangokub


Reviews


8.5 Superb Based on 4 reviews
Food Quality
9.0
Service
9.5
Punctuality
6.0
Price
6.0
There are no reviews at the moment! Be the first to review Add Review