Purchase This Book
This is an external link.

Umsinga Wothando

Published By - Uj Press

Book Description


Le ncwadi ngumdlalo waseqongeni, olungiselelwe ukuba uluntu jikelele lufunde ukuba awunako ukuthintela uthando endleleni yalo. Lowo uthe wazama loo nto uya kurhaxwa kurhaxwe nabanye kwenzeke inyhikityha yokufa. Uthando lusekwa ngumdali hayi omnye umntu. Intliziyo ayiphakelwa bantu bakuthi awunako ukukhethela umntu ukuba makathande bani. NdinguPhiwokuhle Phiwe Dekisile ndicela nonwabele nanku umsebenzi wesandla sam sokhohlo, inkxaso yenu iyakwenza ukuba ndiqhubeke ndinibhalela iincwadi ezikumila kunje. Ndibulela ngokungazenzisiyo kuWikus Van Zyl weUniversity of Johannesburg kunye noSibongile Johnson ngokuqinisekisa ukuba eli linge lam lokuqala liyaphumelela.


Reviews


8.5 Superb Based on 4 reviews
Food Quality
9.0
Service
9.5
Punctuality
6.0
Price
6.0
There are no reviews at the moment! Be the first to review Add Review